ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Link ภาษาในอาเซียน
dot
bulletภาษาไทย
bulletภาษาเวียดนาม
bulletภาษาเขมร
bulletภาษาลาว
bulletภาษาพม่า
bulletภาษามาเลเซีย
bulletภาษาฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก)
bulletภาษาอินโดนีเซีย
bulletภาษาบรูไน
bulletภาษาจีน
bulletภาษาอังกฤษ
dot
dot
หลักสูตร

 

ทุกภาษาอาเซียนเรียนที่ "ASEAN Language Center " เพื่อการสื่อสารดังใจ เราให้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โทร 09 1994 5113

 

ASEAN Language Center (ALC)  

รับจัดอบรมภาษาอาเซียนทั้งภาษาไทย จีน พม่า ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และอังกฤษ ด้วยหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือเน้นเฉพาะทักษะใดทักษะหนึ่ง ตามความต้องการของเจ้าของโครงการ ในบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง เพื่อการเปิดรับความรู้ได้อย่างเต็มที่และมีความสุข รวมทั้งออกแบบหลักสูตรและจัดอาจารย์ คณะวิทยากร ให้สอดคล้องกับงบประมาณและความต้องการขององค์กรหรือผู้เรียนดังนี้

 

 

   

 

                                                                                   

 

  • จัดวิทยากรอบรมภาษาอาเซียนสำหรับบริษัท องค์กรและสถาบันต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
     
  • จัดและออกแบบการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน   เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาและความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมประเพณีแก่นักเรียน
     
  • จัดอาจารย์สอนส่วนตัวหรือกลุ่มย่อย  เพื่อการศึกษาต่อ การท่องเที่ยว การทำงาน หรือติดต่อธุรกิจ
     
  • รับพากษ์เสียงภาษาอาเซียน สำหรับงานต่างๆ 
   
ASEAN Language Center (ALC) 
 

ให้การอบรมภาษาอาเซียนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน
ระดับกลาง และระดับสูง โดยมีเนื้อหาหลากหลายที่
ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ถึงเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เฉพาะด้านต่างๆ  โดยสอดแทรกวัฒนธรรมของ
แต่ละประเทศ  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนและผู้รับการอบรม  การสร้างโอกาส และความเจริญก้าวหน้าในงานอาชีพ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาการ  สู่ความเป็นสากลและเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
   
สอบถามข้อมูลหลักสูตรแต่ละภาษาเพิ่มเติม                                                                      โทร :  09 1994 5113 
อีเมล์ : aseanlanguagecenter@gmail.com  

 

สมัครเรียน สมัครอาจารย์ / วิทยากร ภาษาไทย ลาว เขมร เวียดนาม พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิสิปปินส์ บรูไน จีน
และอังกฤษ

ที่ www.aseanlanguagecenter.comCopyright © 2011 All Rights Reserved.

หน้าหลัก  หลักสูตร  สมัครเรียน  สมัครอาจารย์/วิทยากร  เกี่ยวกับเรา